RODO w BIBLIOTECE

RODO - najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

1.    Administratorem danych osobowych Czytelników/Użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Północna 15B, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: dyrektor@mbp-plonsk.pl

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece , z  którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3.    Dane osobowe Czytelników/Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

4.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza.

5.    Dane osobowe Czytelników/Użytkowników będą przetwarzane dla zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, ponadto, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

6.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika/Użytkownika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach i spotkaniach jest dobrowolne.

7.    Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

8.    Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

9.    Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.    Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Głównego Urzędu Statystycznego, a także do innych bibliotek.

11.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu zaprzestania korzystania z zasobów biblioteki oraz rozliczenia stanu konta bibliotecznego.

12.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

13.    Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.    Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zasobów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

15.    Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator Danych Osobowych - Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net