Szanowni Czytelnicy!
 Przypominamy o regulaminowych możliwościach przedłużenia (prolongaty) terminu zwrotu wypożyczonych książek, korzystając tylko z jednej z poniższych form - zawsze nie później niż w wyznaczonym terminie oraz jeżeli nie ma rezerwacji ze strony innych czytelników:
  •  on-line na 7 dni po zalogowaniu się w katalogu MATEUSZ w zakładce TWOJE KONTO
  • telefonicznie (na termin dłuższy) pod nr tel. 23 662-24-56, w tym: Wypożyczalnia dla Dorosłych wew. 12, Oddział dla Dzieci i Młodzieży wew. 13, Czytelnia wew. 16, Filia Biblioteczna: 23 662-46-63
  •      osobiście w siedzibie wypożyczalni
Ponowne wypożyczenie tych samych pozycji, po przekroczonym terminie, możliwe jest tylko po przyniesieniu ich do Biblioteki.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2017 Dyrektora MBP z dn. 02.01. 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I  USŁUG
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku z siedzibą przy ul. Północnej 15 B oraz w Filii Bibliotecznej z siedzibą przy ul. Płockiej 19 w Płońsku.

2.    Regulamin dotyczy wszystkich wypożyczalni MBP stosujących elektroniczny program biblioteczny MATEUSZ, tj.: Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Multimedialnej oraz Filii Bibliotecznej.

3.     Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.

4.    Wypożyczanie na zewnątrz materiałów bibliotecznych, korzystanie na miejscu ze zbiorów zgromadzonych w Czytelni oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

5.    Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu osobistego lub/i ewentualnie innych dokumentów stwierdzających tożsamość w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki zwanych dalej Czytelnikami lub Użytkownikami oraz wydania indywidualnej elektronicznej Karty bibliotecznej - według wzoru w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

6.     Elektroniczna Karta biblioteczna upoważnia Czytelnika/Użytkownika do korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich wypożyczalniach MBP i Filii Bibliotecznej, bez potrzeby dodatkowej rejestracji.

7.    Fakt zagubienia, zniszczenia karty bibliotecznej lub zmiany nazwiska jej właściciela, należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu określa Cennik Usług MBP – Załącznik nr 3 do Regulaminu.

8.     Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

9.    Biblioteka może odmówić swoich usług osobom trzecim upoważnionym przez właściciela indywidualnej karty bibliotecznej, jeżeli są one dłużnikami MBP.

10.    Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku jako Administrator ewidencji czytelników, przechowuje w bazie następujące dane osobowe pobierane przy rejestracji Użytkownika:
a)    nazwisko i imię,
b)    PESEL,
c)    płeć,
d)    adres stałego pobytu,
e)    numer telefonu kontaktowego i adres mailowy,
f)    przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego),
g)    adres tymczasowego pobytu
h)    imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

11.    Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania Zobowiązania potwierdzającego ten fakt oraz przyjęcie elektronicznej karty uprawniającej do korzystania z usług Biblioteki.

12.    Złożenie podpisu na bibliotecznym druku Zobowiązanie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki. Wzór Zobowiązania stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

13.    Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie swoich danych w ewidencji użytkowników MBP nie mogą wypożyczać zbiorów i korzystać z usług bibliotecznych.

14.    Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia na bibliotecznym druku Zobowiązania strona 2 – Załącznik nr 2.

15.    Podpisanie Zobowiązania równoznaczne jest z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku oraz przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

16.     Zarejestrowani Czytelnicy zobowiązani są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu mailowego w możliwie najkrótszym terminie.

II.    ZASADY WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1.    Informacje na temat posiadanych przez Bibliotekę zbiorów zawiera katalog elektroniczny MATEUSZ dostępny on-line na stronie internetowej: www.mbp-plonsk.pl, katalog elektroniczny Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB) www.msib.pl oraz katalogi kartkowe w siedzibie MBP.

2.    Bibliotekarz na prośbę Czytelnika pomaga w korzystaniu z katalogów, baz danych oraz doradza w doborze literatury i źródeł informacji.

3.    W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek tylko zarejestrowanym Czytelnikom po uzyskaniu zgody dyżurującego Bibliotekarza.

4.    W jednej placówce można wypożyczyć maksymalnie 7 pozycji, przy czym łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 14 pozycji.

5.    Wypożyczone materiały biblioteczne można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.

6.    W wyjątkowych przypadkach osób chorych, starszych i niepełnosprawnych możliwe jest ustalenie dłuższego terminu zwrotu wypożyczanych pozycji – do 60 dni, bez możliwości prolongaty. Każdorazowo decyzję podejmuje Bibliotekarz na wniosek zainteresowanego Czytelnika.

7.    Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do 3 vol., tym Czytelnikom, którzy nie posiadają stałego miejsca pobytu na terenie powiatu płońskiego. Od osób tych - decyzją dyżurującego Bibliotekarza - za każdą wypożyczaną pozycję może być również pobierana kaucja zwrotna w wysokości, którą ustala Bibliotekarz.

8.    Zwrot kaucji następuje na podstawie pokwitowania wydanego przez Bibliotekę przy jej wnoszeniu.

9.    Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

a)    wypożyczenia długoterminowe – do 30 dni: literatura piękna i popularno-naukowa, audiobooki – tzw. „książka mówiona”,
b)    wypożyczenia krótkoterminowe - do 14 dni: literatura naukowa, regionalia oraz książki cenne z uwagi na pojedyncze egzemplarze, autora, rok wydania lub duże zainteresowanie ze strony innych Czytelników.

10.    Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.

11.    Nie wypożycza się wydawnictw posiadających status dostępności „do korzystania na miejscu” oraz książek zniszczonych lub wymagających konserwacji i dokumentów elektronicznych, jeśli tak stanowią przepisy prawa.

12.    Biblioteka może zapewnić Czytelnikom ciągłość wypożyczeń i realizację rezerwacji zbiorów tylko w przypadku terminowości ich zwrotów.

13.    Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

14.    Termin zwrotu można jednorazowo prolongować (przedłużyć) tylko przed jego upływem, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego Użytkownika.

15.    Formy prolongaty wypożyczeń – do wyboru:
•    samodzielnie - poprzez stronę internetową Biblioteki www.mbp-plonsk.pl (Katalog on-line MATEUSZ, zakładka „Twoje konto” po zalogowaniu) na okres tylko do 7 dni,
•    osobiście w Bibliotece,
•    telefonicznie – po weryfikacji danych Czytelnika.

16.    Czytelnik może zarezerwować jedynie materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich Użytkowników – po otrzymaniu informacji o ich dostępności. Po tym terminie rezerwacje są automatycznie anulowane.

17.    Zabrania się tworzenia kopii wypożyczonych materiałów na nośnikach magnetycznych i elektronicznych. Wypożyczone oprogramowanie przed zwrotem do Biblioteki należy odinstalować.

18.    W przypadku wypożyczania materiałów szczególnie cennych Biblioteka może żądać wpłacenia kaucji, którą ustala Bibliotekarz.

19.    Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań do końca roku kalendarzowego.

20.    W przypadku zwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych po terminie, Czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia za każdy dzień opłaty w wysokości 10 groszy za każdy egzemplarz w kasie danej wypożyczalni. Przy naliczaniu opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

21.    Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

22.    W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnicy zobowiązani są do naprawienia szkody w jednej z następującej form:

a)    uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada aktualnej cenie książki na rynku wydawniczym,
b)    dostarczenie pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania lub późniejszej,
c)    dostarczenia, po uzgodnieniu z Bibliotekarzem, pozycji o innym tytule z tej samej lub pokrewnej dziedziny lub tematyce o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej,
d)    w przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji i rok jej wydania nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.

23.    Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych materiałów bibliotecznych.

24.    Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub nie wywiązanie się ze zobowiązań powoduje automatyczne zablokowanie konta czytelniczego i uniemożliwia korzystanie z usług we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

25.     Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów i uiszczenia ewentualnych opłat karnych bez obowiązku wysyłania przez Bibliotekę monitów przypominających o konieczności rozliczenia się z zadłużenia.

26.    Dopuszczalne jest tylko jednorazowe anulowanie opłaty karnej za przetrzymane zbiory.

27.    Biblioteka może prosić Czytelnika o natychmiastowy zwrot zbiorów w formie upomnienia pisemnego, telefonicznego, wiadomości e-mail lub SMS.

28.    Czytelnik, do którego wysłano upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych, pokrywa wszelkie poniesione przez MBP koszty.

29.    Jeżeli Czytelnik nie dokonuje terminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów lub nie uiszcza należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

III.    ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

1.    Zbiory Czytelni udostępniane są głównie na miejscu.

2.     Na miejscu w Czytelni udostępniane są  i nie podlegają wypożyczeniom na zewnątrz:
a)    słowniki,
b)    encyklopedie,
c)    kompendia wiedzy,
d)    regionalia,
e)    pozycje szczególnie cenne,
f)    bieżące numery gazet,
g)    prasa lokalna.

3.    Pozostałe zbiory Czytelni mogą być krótkoterminowo wypożyczane na zewnątrz :
a)    prasa archiwalna (poza numerem bieżącym) – do 7 dni
b)    książki z wydzielonych kolekcji:
•     Kolekcji Władysława Bartoszewskiego – do 30 dni
•     Kolekcji Nagrody im. J.W. Jędrzejewicza – do 30 dni
c)    pozostałe książki – do 2 dni

4.    Za wypożyczenie książek - z ppkt. C: pozostałe książki - może być pobierana od Czytelnika kaucja zwrotna. Wysokość kaucji każdorazowo ustala dyżurujący Bibliotekarz, wydając dowód wpłaty.

5.    Każda osoba korzystająca z usług Czytelni (książek, prasy i komputerów) zobowiązana jest do posiadania elektronicznej karty bibliotecznej i okazania jej Bibliotekarzowi w celu rejestracji odwiedzin.

6.    Dostęp do księgozbioru oraz czasopism jest wolny. Książki i czasopisma wybrane z półek należy przedstawić Bibliotekarzowi.

7.    Pozostałe materiały biblioteczne można otrzymać po złożeniu zamówienia.

8.    Zamówienia należy składać najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.

9.    Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. (Cennik Usług MBP-  Załącznik nr 1).

10.    Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

11.    Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni.

12.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za stan i całość udostępnionych materiałów bibliotecznych.

13.    Książki własne lub wypożyczone z innych wypożyczalni wniesione przez Użytkownika do Czytelni należy zgłosić Bibliotekarzowi.

14.    W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych możliwe jest - na zapotrzebowanie zainteresowanego Czytelnika - sprowadzenie książek z innych bibliotek, jeżeli nie ma ich w księgozbiorze MBP. Koszty przesyłki pokrywa Czytelnik.

15.    Korzystanie z materiałów wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie na miejscu w Czytelni Multimedialnej.

IV. ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 Z DOSTĘPEM DO INTERNETU


1.    Korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu jest bezpłatne. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych, informacyjnych, rozrywkowych i poszukiwań bibliograficznych.

2.     Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia elektronicznej karty bibliotecznej i okazania jej Bibliotekarzowi w celu rejestracji odwiedzin.

3.    Jedna osoba może korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 30 minut.

4.    Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu, o czym każdorazowo decyduje dyżurujący Bibliotekarz.

5.    Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

6.     Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

7.    Zabrania się:
a)    instalowania programów,
b)    otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
c)    wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.

8.    Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki, w szczególności, jeśli Użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.

9.    Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego Bibliotekarza.

10.     Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować Bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej w aktualnym Cenniku usług MBP.

11.    Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika na stanowisku komputerowym.

12.     Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

13.    Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

14.     W Czytelni Multimedialnej obowiązuje zakaz:
a)    spożywania posiłków i napojów,
b)    głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych,
c)    palenia tytoniu.

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wobec osób naruszających postanowienia Regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:
a)    ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
b)    czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,
c)    stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.

2.    Decyzje w tych sprawach podejmuje Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

3.    W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej obniżyć wysokość roszczeń lub od nich odstąpić.

4.    Kryteria pomocne przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu w całości lub umorzenia częściowego należności za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika:
a)    pomyłka Biblioteki,
b)    zgon Czytelnika,
c)    stały pobyt Czytelnika poza granicami kraju,
d)    szczególny przypadek losowy,
e)    Czytelnik ma status długotrwale bezrobotnego,
f)    Czytelnik jest osobą niepełnoletnią,
g)    Czytelnik jest emerytem, rencistą lub inwalidą
h)    Czytelnik udokumentuje trudną sytuację materialną.

5.    Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora MBP w Płońsku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6.     Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin nadany Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Nr 01/2016 z dnia 04.01.2016 roku oraz Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Nr 07/2016 z dnia 09.05.2016 roku
ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. H. Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 02.01.2017 r.


WZÓR ELEKTRONICZNEJ KARTY BIBLIOTECZNEJ

obowiązującej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku.


Elektroniczna karta biblioteczna dla czytelników obowiązuje we wszystkich wypożyczalniach od:
•    od 04.01. 2016 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni Multimedialnej MBP przy ul. Północnej 15 B)
•    od 09.05. 2016 r. – w Filii Bibliotecznej przy ul. Płockiej 19,
•    od 01.07. 2016 r. – w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP  przy ul. Północnej 15 B.

Awers - wzór

 wzr1.jpg

Rewers - wzór

wzr2.jpg
 ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. H. Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 02.01.2017 r.

WZÓR DRUKU
ZOBOWIĄZANIA CZYTELNIKA


zobowizanie.jpg


ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 im. H. Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 02.01.2017 r.

Cennik usług MBP w Płońsku

1.    Korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do INTERNETU – BEZPŁATNIE.
2.    Skanowanie – 1 skan – 0,50 zł.
3.    Usługi drukowania:
a)    za drukowanie format : A4 za każdą rozpoczętą stronę:
•    tekst czarny          – 1 strona – 0,30 zł
•    tekst kolorowy     – 1 strona – 0,60 zł
•    druk ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.
                         do ¼ strony A4 – 1 strona – 0,80 zł
                         do ½ strony A4 – 1 strona – 1,60 zł
                         do ¾ strony A4 – 1 strona – 2,40 zł
                         do 1 strony  A4 – 1 strona – 3,20 zł
b)    za drukowanie format A3 za każdą rozpoczętą stronę:
•    tekst czarny         –  1 strona –  0,60 zł
•    tekst kolorowy    –  1 strona –  1,20 zł                          
•    druk ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.
     do ¼ strony A3 – 1 strona – 1,60 zł
                        do ½ strony A3 – 1 strona – 3,20 zł
                  do ¾ strony A3 – 1 strona – 4,80 zł
                  do 1 strony A3 –  1 strona – 6,40 zł               
4.    Usługi kserograficzne:
a)    odbitka A4 – 0,30 zł/str.    jednostronnie
   0,25 zł/str.   dwustronnie
b)    odbitka A3 – 0,60 zł/str.    jednostronnie
   0,50 zł/ str.   dwustronnie
c)    na folii do rzutnika – 2,50 zł
d)    na papierze samoprzylepnym – 2,00 zł
Przy zamówieniu dużej partii materiałów Biblioteka zastrzega sobie prawo wyznaczenia czasu wykonania usługi.
5.    Usługi laminowania:
•    1 strona A4 – 3,00 zł
•    1 strona A3 – 3,50 zł
6.    Bindowanie – z oprawą grzbietową
a)    do 50 kartek    – 3,50 zł
b)    51 – 100          – 4,50 zł
c)    101 – 200        – 5,50 zł
d)    powyżej 201  – 12,00 zł
Cena materiałów:
•    grzbiet              – 0,70 zł
•    okładki             – 0,50 zł
7.    Zlecenia specjalne  (poza wyżej wymienionymi) – cena do uzgodnienia
8.    Sprzedaż koszulek foliowych  wg ceny zakupu: 10 gr/szt.
9.    Za nieterminowy zwrot książek:
•    0,10  za 1 książkę za każdy rozpoczynający się dzień po ustalonym terminie zwrotu
10.    Duplikat karty bibliotecznej – 3,00 zł
11.    Koszt upomnień za nieterminowy zwrot książek:
a)    Koszt upomnienia telefonicznego – 2,00 zł.
b)    Koszt upomnienia pocztowego – według aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.
12.    W przypadku wielokrotności upomnień naliczona zostanie wielokrotność kosztów upomnień.
13.    Koszt przesyłki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych naliczany jest wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.

Dyrektor MBP w Płońsku
mgr Bożena Kaliściak

back home send pdf

Miejska Biblioteka Publiczna im Henryka Sienkiewicza jest finansowana przez samorząd Miasta Płońsk.
O bibliotece   |   Struktura biblioteki   |   KATALOG ON-LINE   |   Galeria   |   Aktualności   |   Polecane regionalia   |   Oddział Dla Dzieci i Młodzieży   |   Kontakt
© http://4studio.net